ਓਨਟੇਰੀਓ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੀਟਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

5 ਫਰਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀਆਂ
ਦਰਾਂ ਕਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਲਸੰਸਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।


ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰ 

ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।

ਹੱਕਦਾਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 

ਲਸੰਸਦਾਰਾਂ, ਪਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ 800 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ।


ਵਾਪਸੀ ਡਿਪੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ