ਓਨਟੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਨਰੀਆਂ, ਬਰੂਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿੱਲਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਜ