ਹੱਕਦਾਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਬੀਅਰ ਸਟੋਰ (ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ) ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਬੈਗ_ਇਨ_ਬਾਕਸ, ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਡੱਬੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ (PET) ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੈਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

5 ਫਰਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਓਨਟੇਰੀਓ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਸਾਰ

ਹੱਕਦਾਰ ਕੰਟੇਨਰ:
(ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ (ਪੀ.ਈ.ਟੀ.), ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਕੰਟੇਨਰ, ਬੈਗ_ਇਨ_ਏ_ਬਾਕਸ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ)

ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ/ ਵਾਪਸੀ ਰਕਮ

  • 630 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਤੋਂ ਘੱੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ
  • 1 ਲਿਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ

10¢

  • 630 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ
  • 1 ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ

20¢

ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ

  • 100 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ (ਜਿਵੇਂ 50 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਵਾਲੇ ਮਿਨੀ)
  • ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਸਟੋਰਾਂ, ਯੂ_ਵਿੰਟ ਅਤੇ ਯੂ_ਬਰਿਊ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ

  1. 1[ ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਲ ਨਾ ਉਤਾਰੋ
  2. 2[ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ “ਬੈਗ ਇਟ ਬੈੱਕ ਬੈਗ”, ਕੋਈ ਬਕਸਾ ਜਾਂ ਢੋਲ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ