ਓਨਟੇਰੀਓ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੀਟਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

5 ਫਰਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ_ਭਰਪੂਰ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

>
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਇਸ
ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਰਕਮ ਮੈਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ?
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰ 

ਪਤਾ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ 

ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।

ਹੱਕਦਾਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ
ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
 

ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ 600 ਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।/p>

ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ